ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

> Γενικοί όροι

•H webgate.gr, εγγυάται ότι δεν θα καταχραστεί ποτέ και με κανέναν απολύτως τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου της.
• Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη/μέλους του club (εφεξής ο «χρήστης») του δικτυακού τόπου της webgate.gr δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν τρίτο, εκτός εάν αυτό απαιτείται δια νόμου ή ο χρήστης δίνει τη σχετική του συναίνεση (όπως προβλέπεται αναλυτικότερα κατωτέρω).
• Η webgate.gr δεν στέλνει ανεπιθύμητα (spam) ή ανεπίκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) στους χρήστες, με εξαίρεση τα σημαντικά e-mails που αφορούν συναλλαγές ή επικοινωνία για την οποία ο χρήστης έχει δώσει την συναίνεσή του/της.
• Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να σταματήσουν να λαμβάνουν e-mails από τη webgate.gr αποστέλλοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@webgate.gr.

> Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η webgate.gr σέβονται τα προσωπικά δεδομένα όλων των χρηστών. Όλες οι διαδικτυακές δραστηριότητες της webgate.gr που σχετίζονται με το δικτυακό τόπο webgate.gr είναι σύμφωνες με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. Οι εν λόγω αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») ρυθμίζει τη διάθεση πληροφοριών που συλλέγει η webgate.gr σχετικά με τους χρήστες (όπως ορίζεται ανωτέρω) οι οποίοι επισκέπτονται τους δικτυακούς τόπους της. Οι webgate.gr επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δυνάμει του ελληνικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται εκ μέρους της webgate.gr, η οποία είναι ο «ελεγκτής δεδομένων» δυνάμει του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

> Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Κάθε χρήστης μπορεί να επισκεφτεί τους δικτυακούς τόπους της webgate.gr χωρίς να γνωστοποιεί στη webgate.gr κανένα προσωπικό δεδομένο (ως προσωπικό δεδομένο νοείται οποιαδήποτε πληροφορία η οποία σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο• αναγνωρίσιμο πρόσωπο είναι το πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικά ταυτότητας γενικής εφαρμογής ή/και έναν ή περισσότερους παράγοντες ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σωματικής, ψυχολογικής, ψυχικής, πνευματικής, οικονομικής, πολιτισμικής ή κοινωνικής ταυτότητάς του/της). Ωστόσο, ορισμένες φορές, η αποτυχία παροχής των ελάχιστων απαραίτητων δεδομένων που απαιτούνται στις σχετικές ενότητες εισαγωγής δεδομένων καθώς και σε άλλα σημεία του σχετικού δικτυακού τόπου ενδεχομένως να έχουν ως αποτέλεσμα η webgate.gr να μην είναι σε θέση να παράσχει στο χρήστη ορισμένες υπηρεσίες ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει αγορά μέσω του δικτυακού τόπου της webgate.gr ή τηλεφωνικώς, τότε συνάπτει συμβατική σχέση με τη webgate.gr. Κατά τη χρονική στιγμή της πραγματοποίησης της συναλλαγής, ζητείται από το χρήστη να γνωστοποιήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. Για την ανταπόκριση στα ερωτήματα χρηστών καθώς και για ειδικούς σκοπούς παραγγελιών ή άλλους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, η webgate.gr δύναται να συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τους χρήστες: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, e-mail, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, κινητό, ηλικία, μετρικά στοιχεία (όπως διαστάσεις σώματος του χρήστη). Η webgate.gr επίσης καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιούνται από τους χρήστες.

Δυνάμει της εκούσιας εγγραφής στο δικτυακό τόπο της webgate.gr ή της παραγγελίας προϊόντων από τη webgate.gr, ο χρήστης συμφωνεί με (συναινεί για) την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τη webgate.gr στο πληροφοριακό σύστημά της τόσο χειροκίνητα όσο και αυτομάτως στο βαθμό και για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με το Τμήμα 7 του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τα ανωτέρω, έχει το δικαίωμα να μην χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο της webgate.gr και να μην παρέχει στη webgate.gr τα προσωπικά δεδομένα του/της.

Η webgate.gr έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των γνωστοποιημένων δεδομένων για μια χρονική περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και την υποχρεωτική αρχειοθέτηση δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της webgate.gr που προκύπτουν από ειδικούς κανονισμούς. Η συναίνεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη webgate.gr δίδεται εκούσια και ο χρήστης δικαιούται να αποσύρει την εν λόγω συναίνεση ειδοποιώντας γραπτώς τη webgate.gr σχετικά με την απόσυρση ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@webgate.gr. Τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους διατυπώνονται εν γένει στο Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να ζητήσουν την ενημέρωση των δεδομένων ή τη διαγραφή των δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα της webgate.gr, το δικαίωμα να ζητήσουν επίσημο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία από τη webgate.gr και το δικαίωμα να ειδοποιήσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση υποψίας παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

> Άλλοι Τρόποι Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
Εκτός από τη συλλογή δεδομένων μέσω του δικτυακού τόπου webgate.gr, ενδεχομένως να ζητηθεί από το χρήστη η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων μέσω γραπτής αλληλογραφίας με τη webgate.gr και τηλεφωνικών συνομιλιών με τη webgate.gr ή την αλλά και κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, το αίτημα για εξυπηρέτηση, την καταχώρηση ενός αγορασμένου προϊόντος για σκοπούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση, εγγραφής για συμμετοχή σε ηλεκτρονική (online) έρευνα ή τυχόν άλλες εμπορικές προσφορές, στα πλαίσια online chatting, κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί μεμονωμένα από το χρήστη να δώσει τη συναίνεσή του/της για την επεξεργασία των γνωστοποιημένων δεδομένων από τη webgate.gr, σε περίπτωση που η εν λόγω συναίνεση απαιτείται από το νόμο.

> Σκοπός της Επεξεργασίας Δεδομένων
Η webgate.gr επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: Παροχή των υπηρεσιών της webgate.gr στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού (online) shopping webgate.gr , περιλαμβάνοντας (i) την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με συναλλαγές πώλησης και αγοράς ή την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης συμβάσεως μεταξύ της webgate.gr και του χρήστη, περιλαμβάνοντας την επαλήθευση της πληρωμής και της αποστολής της παραγγελίας του χρήστη, και (ii) την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών περιλαμβάνοντας υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της webgate.gr, όπως υπηρεσίες που συνδέονται με εγγυήσεις και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, αιτήματα για τη γνώμη των χρηστών αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες της webgate.gr, παροχή δυνατότητας στο χρήστη να επωφεληθεί από σχετικές ειδικές προσφορές ή προωθήσεις προϊόντων, διεξαγωγή ερευνών σχετικά με προϊόντα, διευκόλυνση και επεξεργασία αναζητήσεων των χρηστών και αιτημάτων για πληροφορίες σχετικά με τη webgate.gr καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα πιο πρόσφατα προϊόντα και υπηρεσίες της webgate.gr, βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της webgate.gr για το χρήστη και διεξαγωγή κληρώσεων δώρων, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών.

> Χρήση και Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους
Η webgate.gr χρησιμοποιεί τα γνωστοποιημένα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που συνδέονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω. Οι υπάλληλοι της webgate.gr και είναι υποχρεωμένοι να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συμφωνείτε ότι η webgate.gr δύναται να μεταβιβάζει την ευθύνη ελέγχου δεδομένων και αντίστροφα, όταν η εν λόγω μεταβίβαση ευθύνης ελέγχου είναι αναπόφευκτη για την εκτέλεση της σύμβασης της οποίας αποτελείτε συμβαλλόμενο μέρος. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν σε τρίτους σε περιπτώσεις όπου η webgate.gr εύλογα το θεωρεί απαραίτητο για την αποφυγή απάτης, τη συμμόρφωση με υποχρεωτικές δεσμεύσεις, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της webgate.gr, ή σε σχέση με εταιρικές δραστηριότητες όπως συγχώνευση, εξαγορά, πώληση ή αγορά επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων ή ως μέρος μιας συμφωνίας και λοιπά.

> Γνωστοποίηση Προσωπικών Δεδομένων σε Φορείς Επεξεργασίας (Processors). Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλα πρόσωπα (μέρη) προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση συμβάσεων των οποίων ο ίδιος ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για άλλους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες επωφελούνται πλήρως από τυχόν σχετικές ειδικές προσφορές ή προωθήσεις προϊόντων. Η webgate.gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες άλλων προσώπων για την εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους της (οι «φορείς επεξεργασίας δεδομένων»), όπως για την διεκπεραίωση παραγγελιών, την παράδοση πακέτων, την αποστολή ταχυδρομικής και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails), την αποστολή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα (SMS), την παροχή βοήθειας σχετικά με ζητήματα μάρκετινγκ, την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, την παροχή υπηρεσιών ελέγχου απάτης και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Τα εν λόγω πρόσωπα θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό και οφείλουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

> Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες (Δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα). Κατά την εισαγωγή σας στο δικτυακό τόπο της webgate.gr (ως μη εγγεγραμμένος τακτικός χρήστης), ορισμένες πληροφορίες μη προσωπικού χαρακτήρα (είδος φυλλομετρητή διαδικτύου (internet browser) που χρησιμοποιείται, αριθμός επισκέψεων, μέσος χρόνος παραμονής στο δικτυακό τόπο, δικτυακοί τόποι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις) καταγράφονται αυτομάτως. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται ως ανατροφοδότηση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητας του δικτυακού τόπου της webgate.gr. Η webgate.gr ενδεχομένως να επεξεργαστεί περαιτέρω τα εν λόγω δεδομένα χρηστών ή να τα μεταβιβάσει σε τρίτους, εκτός εάν λάβει αίτημα για τη διακοπή της εν λόγω επεξεργασίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@webgate.gr.

> Cookies και Web Beacons. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται προσωρινά στο σκληρό δίσκο του χρήστη, καθιστώντας έτσι δυνατή την αναγνώριση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη από το δικτυακό τόπο κατά τις επόμενες επισκέψεις του. Η webgate.gr χρησιμοποιεί τα cookies αποκλειστικά για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το χρήστη του δικτυακού τόπου. Τα δεδομένα που παρέχονται από τα cookies είναι ανώνυμα και δεν σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα αλλά ούτε και αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Τα Web beacons, γνωστά και ως τεχνολογία single pixel ή clear gif, ή action tags, ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο webgate.gr. Η τεχνολογία web beacon επιτρέπει στη webgate.gr να γνωρίζει ποιοι επισκέπτες/χρήστες έκαναν κλικ σε σημαντικά στοιχεία (όπως συνδέσμους ή γραφικά) στο δικτυακό τόπο webgate.gr ή στα emails της. Τα δεδομένα που παρέχονται από τα web beacons είναι ανώνυμα και δεν σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα αλλά ούτε και αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης μπορεί να διακόψει τη λειτουργία των cookies/web beacons πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις φυλλομετρητή (browser settings) για να απενεργοποιήσει τα cookies και τα web beacons ανά πάσα στιγμή.

> Ασφάλεια. Η webgate.gr επιδιώκει την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών των δικτυακών τόπων της σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ. Η webgate.gr έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και προσωπικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ καθώς και άλλους ισχύοντες ελληνικούς νόμους, περιλαμβανομένου του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων για την ασφάλεια και την προστασία των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων των χρηστών της από τυχαία ή παράνομη καταστροφή και τυχαία απώλεια, παράνομη διαχείριση, μη εγκεκριμένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, και από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.

> Ανήλικοι. Η webgate.gr ενθαρρύνει όλους τους γονείς και τους κηδεμόνες να διδάξουν στα παιδιά τους τον ασφαλή και υπεύθυνο χειρισμό προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Τα άτομα κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία στη webgate.gr μέσω του δικτυακού τόπου webgate.gr χωρίς την άδεια των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Η webgate.gr δεν θα συλλέξει ποτέ σκόπιμα καμία πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα από κανένα άτομο κάτω των 18 ετών ή/και δεν θα την χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή/και δεν θα την γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς άδεια. Όσον αφορά τα ανωτέρω, η webgate.gr θεωρεί ότι οι χρήστες των δικτυακών τόπων της είναι 18 ετών ή άνω.

> Σύνδεσμοι σε άλλους Δικτυακούς Τόπους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για την αρχική σελίδα (home page) του δικτυακού τόπου www.webgate.gr.gr, που διαχειρίζεται η webgate.gr. Ορισμένες σελίδες σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ενδεχομένως να περιέχουν συνδέσμους σε άλλους παρόχους/άλλες οντότητες εντός ή εκτός της webgate.gr. Συνιστάται στους χρήστες, κατά την έξοδο τους από το δικτυακό τόπο της webgate.gr , να τηρούν και να διαβάζουν προσεκτικά τις αρχές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων για κάθε επιμέρους δικτυακό τόπο που συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Η webgate.gr δεν ελέγχει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και τις αρχές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που ισχύουν για άλλους δικτυακούς τόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για κανένα περιεχόμενο, αγαθό ή υπηρεσία που προσφέρουν. Η χρήση αυτών των συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους υπόκειται σε όρους και συμφωνίες που ισχύουν για τους σχετικούς συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους.

> Δικαίωμα Πληροφόρησης και Ακύρωση Newsletter (Κοινοποιήσεις Προώθησης Προϊόντων). Όλα τα αιτήματα των χρηστών για πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή τους όρους και τις προϋποθέσεις της webgate.gr είναι ευπρόσδεκτα, και μπορούν να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@webgate.gr Οι χρήστες οι οποίοι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τις κοινοποιήσεις προώθησης προϊόντων (newsletter) μπορούν να ακυρώσουν τη σχετική εγγραφή τους αποστέλλοντας αίτημα ακύρωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@webgate.gr

> Κοινοποίηση Αλλαγών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την αρχική σελίδα (homepage) www.webgate.gr.gr καθώς και άλλα μέρη που η webgate.gr θεωρεί κατάλληλα για το δεδομένο σκοπό. Δυνάμει της χρήσης του δικτυακού τόπου της webgate.gr ή της παραγγελίας προϊόντων από τη webgate.gr, κατόπιν της κοινοποίησης αλλαγών στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο χρήστης συμφωνεί πλήρως με τις αλλαγές που περιέχονται στην πραγματική έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

> Πολιτική ακύρωσης.
Tα πακέτα φιλοξενίας και καταχώρησης domain names απο την webgate συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών φιλοξενίας (web hosting) της webgate, μπορεί μέσα σε 30 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων. Στην περίπτωση ακύρωσης μέσα σε 30 ημέρες, επιστρέφεται στον πελάτη το πόσο της συνδρομής του. Σε περίπτωση που το ποσό της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (αγορά domain name, αγορά SSL, αγορά dedicated IP, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον Πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 30ή μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα ενοικίασης Shared Hosting & DNS Hosting και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την Εταιρία, όπως Dedicated Server, Resellers Hosting κλπ. Για τους Dedicated Server και τα αντίστοιχα addons δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων. Μόνο οι νέοι λογαριασμού δικαιούνται αποζημίωση. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης είχε λογαριασμό στην Εταιρία, ακύρωσε και δημιούργησε έναν νέο, δεν δικαιούται αποζημίωση για τον τελευταίο λογαριασμό. Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση ακύρωσης λογαριασμού, το αίτημα πρέπει να σταλεί μέσω email ή fax. Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη.